Juf Rolanda
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Inhoudsopgave Startpunt Blauw N.T.
Film - de wonderen van Jezus - the miracle
(Advertentie)
Het verhaal van Jezus - Ned. The Story of Jesus
The Jesus Movie, Bible Story for Kids Animated Cartoon. (in
Het verhaal van Jezus voor kinderen 1.30u
(Advertentie)
Helden uit de bijbel - de geboorte van Jezus - 0.46
De geboorte van Johannes de Doper Lukas 1-5-25, Lukas 1-57-80
(Advertentie)
Aankondiging en geboorte van Jezus Matt 1:18-24, Lukas 1:26-56, Lukas 2:1-7
Stille nacht - Kerstfilm (Nederlands gesproken duur 50 min)
De herders en de engelen Lukas 2:8-20
De Wijzen uit het Oosten Matt 2:1-14
Simeon en Anna Lukas 2:21-40
De 12 jarige Jezus in de tempel Lukas 2:4152
De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene, Matt 8:14-17, Markus 1:21-39, Lukas 4:31-44
Eerste discipelen John 1:28-51
De bruiloft in Kana Joh 2:1-12
De tien melaatsen Lukas 17:11-19
Jezus geneest een verlamde Markus 2:14-17, Lukas 5:17-26
Jezus in Nazareth verworpen Lukas 4:14-30
Jairis dochter/ bloed vloeiende vrouw Matt 9:18-26, Markus 5:21-43, Lukas 8:40-56
Gelijkenis: Het huis op de rots. Mat 7, Luk 6
Genezing van de slaaf van de hoofdman over 100 in Kapernaum Lukas 7: 1 - 10
Jezus stilt de storm Matt 8:23-27, Markus 4:35-41, Lukas 8:22-25
Jezus geneest een bezetene Matt 8:28-34, Markus 5:5-20, Lukas 8:26-39
De dood van Johannes de Doper Matt 14:112, Markus 6:14-29
Jezus wandelt op de zee Matt 14:22-36, Markus 6:45-56, Joh 6:16-24
De wonderbare spijziging Matt 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17, Joh 6:1-13
De roeping van Levi Markus 2:14-17, Lukas 5:27-32
De blinde Bartimeus Luc 18:35-43
Zacheus Lukas 19:1-10

Let op: nu nog makkelijker zoeken!!!

 

Klik op een verhaal in de inhoudsopgave en je springt er automatisch heen.

Lessen met * komen in de O.B. aan bod.

Inhoudsopgave Startpunt Blauw N.T.
Bijbelseplaatsen.nl (Foto's en landkaarten)

2017-2018 Jaarmap 1

Levensverhaal van Jezus - tekenfilm 1:29.44
De opwekking van Lazarus Joh. 11:1-46
Bijbel Basics: Een arme weduwe geeft geld
De gift van de weduwe Markus 12:41-44, Lukas 21:1-4
10 zilveren guldens (Lukas 15)
De rijke man en de arme Lazarus Lukas 16:19-31
Het kleine poortje (Mat 19, Mark 10, Luk 18)
De rijke jongeling Matt 19:16-30, Markus 10:17-31, Lukas 18:18-30
Gelijkenis van de talenten 25:14-30
Les 27* Filmpje: Hij heelt al je wonden
De barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37
De barmhartige Samaritaan Lukas 10:25-37
Het verloren schaap Luk 15:1-7
De verloren zoon Lukas 15:11-32
De verheerlijking van Jezus Matt. 17:1-13, Mark. 9:2-13, Luk. 9:28-37
Intocht in Jeruzalem Matt 21:1-11, Markus 11:1-11, Lukas 19:28-44, Joh 12:12-17
De tempelreiniging Matt 21:12-17, Markus 11:15-19, Lukas 19:45-48, Joh 2:13-24
Gelijkenis van de slechte landbouwers Matt. 21-33-46, Mark. 12:1-12; Luk. 20:9-19
Vragen over de belasting 22:15-22, Markus 12:13-17, Lukas 20:20-26
Jezus door Maria gezalfd 26:6-16, Markus 14:11, Johannes 12:1-11
Het paasmaal 26:17-30, Markus 14:12-31, Lukas 22:7-39, Johannes 13:1 t/m Johannes 17:26
Gethsemane 26:30-75, Markus 14:26-72, Lukas 22:31-71, Johannes 18:1-27
Jezus voor Pilatus 27:11-26, Markus 15:1-15, Lukas 23:1-25, Johannes 18 en 19:1-16
Jezus kruisiging en dood 27:33-56, Markus 15:21-41, Lukas 23:33-48, Johannes 19:17-30
De Emmaüsgangers Luc. 24:13-35
Jezus verschijnt aan de discipelen en Thomas 16:9-18, Lukas 24:33-49, Johannes 20:19-31
De gelijkenis van de zaaier Matt 13:1-23, Markus 4:1-20, Lukas 8:1-15
Les 39b - 40a Hemelvaart Pinksteren zie Les 36 en 37 Rood
De kreupele genezen Handelingen 3:1-26
Petrus en Johannes voor het Sanhedrin Handelingen 4:1-37
Ananias en Saffira Handelingen 5:1-11
De apostelen gegeseld en gevangen gezet Handelingen 5:12-42
Stefanus Handelingen 6 en 7
Simon de tovenaar Handelingen 8:1-25
Filippus en de kamerheer uit Ethiopië Handelingen 8:26-40
Dorcas Hand. 9:36-43
De hoofdman Cornelius Handelingen 10:1-48
Het visioen van Petrus Handelingen 10:9-20
Handelingen 12:1-24
(Advertentie)
(Advertentie)

De bijbel in makkelijk Nederlands

Doorgelinkt naar : Bijbelclub.info / Godsdienstles.nl

Wanneer je op deze site doorgelinkt wordt naar Bijbelclub.info, of Godsdienstles.nl dan kan je het materiaal als volgt vinden:

 

(b.v. Materiaal Woordzoeker Jacob)

Op de site bijbelclub.info klik je op

het woord Materiaal aan de linkerkant.

Vervolgens op Woordzoeker en Jacob   

Op de site Godsdienstles.nl klik je op Lessen,

vervolgens op jaar en dan op de les die je zoekt.

 

of ga naar:

 

 http://www.mijnbijbelverhalen.nl/  

 

 

Parallelleteksten bij de evangeliën Matt., Marc. en Lucas vind je achterin de NBG/KBS Bijbel (oranje)

Les 28a De eerste discipelen Zie Les 20c Blauw
Jezus en de Samaritaanse vrouw Joh.4:1-42
Les 29a De tempelreiniging Zie les 29a Blauw
Genezing van een man met verschrompelde hand op de sabbat Matt 12:1-14, Markus 3:1-6, Lukas 6:1-11
De genezing van de blindgeborene Joh 9:1-41
Les 33 / 34 Pasen Zie les 32-33 Blauw
De Hemelvaart Handelingen 1:1-26
De uitstorting van de Heilige Geest Handelingen 2:1-47
De bekering van Saulus Hand. 9:1-31
Paulus en Barnabas op Cyprus Hand. 13:1-12
Paulus in Antiochië en Ikonium Hand. 13:13 t/m 14:7
Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe Hand. 14:8-28
Paulus en Silas reizen naar Filippi Hand. 15:36 t/m 16:15
Paulus en Silas in de gevangenis Hand. 16:16-40
Paulus en Silas in Thessalonica en Berea Hand. 17:1-15
Paulus in Athene op de Areopaus Hand. 17:16-34
Paulus in Korinthe Hand. 18:1-18
Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem Hand. 18:19-28
Paulus in Efeze Hand. 19:1-22
Demetrius, de zilversmid Hand. 19:23-41
Paulus opnieuw in Troas Hand. 20:1-38
Paulus gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan Hand. 21:1-26
Paulus gevangen genomen Hand.21:27 t/m 23:35
Paulus voor Felix Hand. 24:1-27
Paulus voor Festus en Agrippa Hand. 25:1 t/m 26:32
Paulus naar Rome en de schipbreuk Hand. 27:1-44
Paulus op Malta en aankomst in Rome Hand. 28:1-31
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe Matt 13:24-30, Matt 13:36-43
Gelijkenissen: mosterdzaad, zuurdesem, schat akker, parel Matt. 13:31-33, Matt. 13:44-45, Markus 2:14-17, Lukas 5:27-32
Gelijkenis: De twee zonen (Matt 21)
De rijke boer (Lukas 12)
Gelijkenis: De rijke dwaas Lukas 12:13-21
Gelijkenis: De Farizeeër en de tollenaar Lukas 18:9-14