Juf Rolanda
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Inhoudsopgave Startpunt Blauw N.T.
Film - de wonderen van Jezus - the miracle
Het verhaal van Jezus - Ned. The Story of Jesus
The Jesus Movie, Bible Story for Kids Animated Cartoon. (in
Het verhaal van Jezus voor kinderen 1.30u
Helden uit de bijbel - de geboorte van Jezus - 0.46
De engel verschijnt aan Zacharias Luc 1:5-25
Zacharias and Elizabeth
Luc 1:5-25, 39-45, 57-80
Zacharias kan niet meer spreken tot zijn zoon geboren wordt. Luc 1:5-64
De engel bezoekt Maria Luc 1:26-38
De engel bezoekt Maria Luc 1:26-38
De geboorte van Johannes de Doper Lukas 1-5-25, Lukas 1-57-80
Geboorte van Johannes Luc 1:57-80
De aankondiging Matt 1:18-25, Lukt 1:26-45
De droom van Jozef Matt. 1:18-25
Maria bezoekt Elizabeth. Luc 1:39-56
Maria bezoekt Elizabeth. Luc 1:39-56
Aankondiging en geboorte van Jezus Matt 1:18-24, Lukas 1:26-56, Lukas 2:1-7
Naar Betlehem Luc. 2:1-20
De geboorte van Jezus Luc. 2:1-7
Jezus is geboren in Bethlehem. Luc 2:1-7
Stille nacht - Kerstfilm (Nederlands gesproken duur 50 min)
De herders Luc. 2:8-21
De herders Luc 2:8-20
De herders en de engelen Lukas 2:8-20
Les 18a Kerst (Vieringen/Toneelspelen)
De wijzen Matt. 2:1-14
De Wijzen uit het Oosten Matt 2:1-14
De Wijzen uit het Oosten - Matt. 2:1-12
Simeon en Anna Luc. 2:21-40
Simeon en Anna Lukas 2:21-40
Simeon en Anna Luc 2:22-40
De 12 jarige Jezus in de tempel Luc. 2:41-52
De 12 jarige Jezus in de tempel Lukas 2:4152
De 12 jarige Jezus Luc 2:41-52
Jezus geneest Simon Peter's schoonmoeder Matt. 8:14-17, Marc 1:29-34, Luc 4:38-44
De schoonmoeder van Petrus en de genezing van een bezetene, Matt 8:14-17, Markus 1:21-39, Lukas 4:31-44
Johannes de Doper Matth. 3:1-16, Mark 1:1-11, Luc 3:1-22, Joh. 1:1-34
Les 20a Johannes de Doper Marc.1:1-13/Luc.3:1-22/Joh.1:15-34
Johannes doopt Jezus Matt. 3:1-17,
Marc1:1-11, Luc 3:1-22, Joh 1:6-34
Johannes de Doper Matt. 3:1-12
Jezus door Johannes gedoopt Matt.3:13-17
Verzoeking in de woestijn
Matt. 4:1-11, Luc 4:1-14
Verzoeking in de woestijn Matt. 4:1-11
Jezus kiest 12 discipelen
Matt. 10:2-4, Marc 3:13-19, Luc 6:12-16
Vissers van mensen Luc 5:1-11
Les 20c De 1ste discipelen Marc1-14-20/Joh1:35-51/Luc.5:1-11
Eerste discipelen John 1:28-51
Bruiloft te Kana Joh. 2:1-11
De bruiloft in Kana Joh 2:1-12
De tien melaatsen Lukas 17:11-19
Jezus geneest de melaatse
Matt. 8:1-4, Marc 1:40-45, Luc 5:12-16
Les 21* Genezing: de(10)melaatse(n)/de verlamde (4vrienden)
Jezus geneest een verlamde Markus 2:14-17, Lukas 5:17-26
A paralysed man's friends make a gap in the roof to lower him to Jesus.
Vier mannen en een zieke vriend
Marc 2:2-12, Luc 5:17-26
In Nazareth Luc 4:14-30
Jezus preekt in Nazareth Luc 4:14-30
Jezus in Nazareth verworpen Lukas 4:14-30
Bergrede Matt. 5:1-12
Les 21b Het Onze Vader Matt.6:1-34/ Luc 11:1-13
Jezus leert ons hoe te bidden Matt. 6:1-15
Aren plukken op de sabbat
Matt. 12:1-14, Marc3:1-6, Luc 6:1-11
Aren plukken op de sabbat Luc. 6:1-5
Dochter van Jairus
Marc 5:21-43, Luc 8:40-56
Jairis dochter/ bloed vloeiende vrouw Matt 9:18-26, Markus 5:21-43, Lukas 8:40-56
Het huis op de rots Matt. 7:24-29
Gelijkenis: Het huis op de rots. Mat 7, Luk 6
De knecht van de hoofdman
Matt. 8:5-13, Luc 7:2-9
De knecht van de hoofdman Matth. 8:5-13, Luc. 7:2-9
Genezing van de slaaf van de hoofdman over 100 in Kapernaum Lukas 7: 1 - 10
Jezus stilt de storm Matt 8:23-27, Markus 4:35-41, Lukas 8:22-25
Les 22c Storm en genezing Luc.8:22-39+ Marc.4:35-41
Jesus stilt de storm
Matt. 8:23-27, Marc 4:35-41, Luc 8:22-25
Jezus en de storm Matt. 8:18, 23-27
Jezus geneest een bezetene Matt 8:28-34, Markus 5:5-20, Lukas 8:26-39
Jezus geneest de dove man die moeilijk sprak. Marc. 7:31-37
De dood van Johannes de Doper Matt 14:112, Markus 6:14-29
Jezus wandelt over het water
Matt. 14:22-36, Marc 6:45-56, Joh 6:16-24
Petrus loopt op het water - Matt. 14:22-33
Jezus wandelt op de zee Matt 14:22-36, Markus 6:45-56, Joh 6:16-24
Les 23c De Spijziging v.d. 5000 Marc.6:30-44
Vijf broden en twee vissen
Spijziging van de 5000
Marc 8:1-10
De wonderbare spijziging Matt 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17, Joh 6:1-13
De wonderbare spijziging Matt. 14:13-22, Marc 6:31-46, Luc 9:10-17, Joh 6:1-13
De roeping van Levi Markus 2:14-17, Lukas 5:27-32
De blinde Bartimeus.
Marc 10:46-52, Luc 18:35-43
De blinde Bartimeus Luc 18:35-43
Bartimeus Marc10:46-52
Zacheus. Luc. 19: 1-10
Zacheus Luc 19:1-10
Zacheus Luc 19:1-10
Zacheus Lukas 19:1-10

Let op: nu nog makkelijker zoeken!!!

 

Klik op een verhaal in de inhoudsopgave en je springt er automatisch heen.

Lessen met * komen in de O.B. aan bod.

Inhoudsopgave Startpunt Blauw N.T.
Bijbelseplaatsen.nl (Foto's en landkaarten)
2017-2018 Jaarmap 1
Bijbel naverteld voor jonge (15-35 jaar) mensen
Levensverhaal van Jezus - tekenfilm 1:29.44